Fleksjob

Fleksjob er et job til lønmodtagere på særlige vilkår med løntilskud til arbejdsgiver.

Du kan blive godkendt til fleksjob, hvis du:

 • er under 65 år (under 67 år, hvis du er fyldt 60 år inden den 1. juli 1999)
 • har varige begrænsninger i arbejdsevnen, det vil sige ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 • ikke modtager førtidspension
 • har været tilbudt relevante aktiverings- og revalideringsmæssige tilbud, herunder forsøg på omplacering på arbejdspladsen i forsøg på fastholdelse på ordinære vilkår.
 • har en varig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv

Hvem opretter fleksjobbet?

Det er kommunen, der har ansvaret for oprettelse af fleksjobbet. Det kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.
 
Som udgangspunkt skal et tilbud om fleksjob tilbydes på fuld tid, medmindre du foretrækker deltidsansættelse eller er omfattet af følgende undtagelse:
 • Kommunen skal give tilbud om fleksjob på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse og du i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed over en periode på fire uger er højst 30 timer om ugen.

Personer omfattet af undtagelsen

 • kan få tilbud om fleksjob på et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid.
 • har dog ret til et fleksjob på fuld tid, hvis personen godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen på fleksjob.
 • har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold.
 • skal være visiteret til fleksjob efter den 1. juli 2006

Hvor stor er lønnen?

 • Lønnen fastansættes som udgangspunkt efter den på området gældende overenskomst.
 • Lønnen er en almindelig skattepligtig A-indkomst for lønmodtageren – det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen.
 • Arbejdsgiveren modtager et tilskud på 1/2 eller 1/3 af lønnen, afhængig af den nedsatte arbejdsevne hos den ansatte.
 • Arbejdsgiveren får refunderet sit tilskud til ATP + eventuelt arbejdsgiverbidrag og obligatorisk arbejdsmarkedspension.
 • Ansatte i fleksjob er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love har undtaget denne gruppe (her kan nævnes arbejdsløshedsforsikring – i stedet har man ret til ledighedsydelse).
 • Der optjenes ret til ferie på samme vilkår som andre ansatte.

 Vær opmærksom på:

 • at skånebehov og arbejdstid er aftalt i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet
 • at der forsat laves en aftale om pensionsordning eller anden form for forsikring
 • at arbejdspladsen/kolleger er orienteret om skånebehovet

Rettigheder og begrænsninger

Har du et fleksjob, gælder følgende rettigheder og begrænsninger:

 • Du kan forsat være medlem af en a-kasse, men er ikke berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge – du kan i stedet modtage ledighedsydelse fra kommunen
 • Du kan ikke modtage efterløn – men du har mulighed for fleksydelse
 • Har du ikke optjent feriepenge fra dit tidligere job, vil du være berettiget til ledighedsydelse fra kommunen
 • Tilskud til fleksjob bevares ved flytning til anden kommune
 • Du er omfattet af reglerne om sygdom og barsel – som andre på arbejdsmarkedet. Det er dog en betingelse, at beskæftigelseskravet er opfyldt.
 • Modtager du invaliditetsydelse, er der efter konkret vurdering mulighed for at beholde denne
 • Der er mulighed for at søge om merudgiftsydelse efter Servicelovens § 100, hvis du kan godtgøre at du har en merudgift på mere end 600 kr. månedlig.

Kilder: Lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 kap. 13. Lov nr. 565 af 9. juni 2006.