Job med løntilskud

Et job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob med løntilskud.
 
Et job med løntilskud til førtidspensionister er en stilling på særlige vilkår. Det særlige er, at man aftaler sig frem til lønnen og arbejdsvilkårene. Job med løntilskud kan oprettes til personer, der får førtidspension - i modsætning til fleksjob, der oprettes til personer, der ikke modtager førtidspension.
 
Det er en betingelse for at få et job med løntilskud, at man ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid under normale vilkår på arbejdsmarkedet.
 
Hvor oprettes job med løntilskud?
Job med løntilskud kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. Der kan dog ikke oprettes job med løntilskud i en virksomhed, der er ejet af personens ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
 
Job med løntilskud kan tilbydes både på fuldtid og deltid.
 
Hvad er kriterierne for, at en person kan godkendes til et job med løntilskud:

  • Personen skal være under 65 år
  • Personen skal modtage førtidspension
  • Personen må ikke kunne fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på ordinære vilkår, det vil sige, at man har varig nedsat funktionsevne.

Løn og arbejdsvilkår
Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og de faglige organisationer. Løntilskuddet fra kommunen udgør per 1.1.10 minimum, 24,12 kr. i timen.

Ansatte i job med løntilskud er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget denne gruppe. Det vil for eksempel sige , at ansatte i job med løntilskud er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt lov om  ferie og arbejdsskadeloven. Der indbetales bidrag til ATP med videre. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen.
 
Hvem har ansvaret?
Det er den kommune man bor i, der ha ransvaret for oprettelse af job med løntilskud.
  
Vær opmærksom på følgende:
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansættelse i et job med løntilskud kan få betydning for størrelsen af den udbetalte førtidspension. Det er kun førtidspensionens grundbeløb og pensionstillægget, der påvirkes af indtægter. Man skal dog være opmærksom på, at det personlige tillæg, helbredstillægget og boligydelse kan påvirkes af en arbejdsindtægt.
Kontakt altid pensionskontoret med oplysning om arbejdsindtægter.
 
Vær også opmærksom på, at der kan ydes hjælp til værktøj, arbejdsredskaber og kortvarige kurser.

Der kan også ydes hjælp til personlig assistance. Henvendelse og yderligere oplysninger skal ske til Arbejdsformidlingen.
 
Ved flytning til ny kommune, er det den nye kommune, der afgør, om man er berettiget til job med løntilskud, og om nuværende job kan forsætte uændret.
  
De eksisterende skånejob med løntilskud
For de eksisterende skånejob med løntilskud gælder, at de personer, der per 1. juli 2003 var visiteret til et skånejob med løntilskud, kan forsætte i disse efter de hidtil gældende regler.
 
Kilder: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsat og Bekendtgørelse om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt Job med Løntilskud til Førtidspensionister fra Center for Ligebehandling af Handicappede.