Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en ydelse, der kan udbetales, når du af kommunen er visiteret til et fleksjob, og der er ventetid på ansættelse i fleksjobbet. En af følgende betingelser skal være opfyldt på visitationstidspunktet:

  • Du skal være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
  • Du skal modtage sygedagpenge på det tidspunkt, hvor du visiteres til fleksjobbet.
  • Du skal deltage i revalidering efter en jobplan.
  • Du skal være uforskyldt ledig, det vil sige, at du ikke ubegrundet har opgivet et fleksjob eller afvist et tilbud om fleksjob.

Hvis du er ansat i et fleksjob eller modtager ledighedsydelse, har du ret til udbetaling af ledighedsydelse under ferie efter gældende regler.
 
Hvordan beregnes ledighedsydelse
Ledighedsydelsen svarer til, hvad du i de forudgående tre måneder i gennemsnit har modtaget i arbejdsindtægt eller anden indtægt, der er indkomstskattepligtig, og træder i stedet for arbejdsindtægt.
 
Perioder med revalideringsydelse, indgår ikke i beregningen. Beløbet kan dog højest udgøre 91 % af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, som per 1. januar 2010 udgør 3.420 kr. ugentligt.
 
Fradrag i ledighedsydelsen
Arbejdsindtægter, løbende udbetalinger af pension og eventuelle beløb fra Lønmodtagerens Garantifond trækkes fra i ledighedsydelsen.
 
Der indbetales bidrag til ATP og Den særlige pensionsordning af ledighedsydelsen.
 
Hvor længe udbetales ledighedsydelsen
Udgangspunktet er, at der ikke er en grænse for, hvor længe du kan modtage ledighedsydelse. Dette gælder dog ikke, hvis du er over 60 år, idet en persoon, der er fyldt 60 år, højst kan modtage ledighedsydelse i sammenlagt seks måneder efter det fyldte 60. år.
 
Har du modtaget ledighedsydelse i 18 måneder inden for de sidste 24 måneder, skal kommunen vurdere om betingelserne for ledighedsydelse forsat er opfyldte.
 
Kilder: Lov om aktiv beskæftigelsespolitiksocialpolitik nr. 709 af 13.8.2003, samt Vejledning om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5.3.1998